poniedziałek, 25 lipca 2016

Recenzje #7 - "Francuski w tłumaczeniach cz. 3"

Recenzje #7 - "Francuski w tłumaczeniach cz. 3" - nagłówek - Francuski przy kawie


Chciałabym Wam przedstawić recenzję książki pt. Francuski w tłumaczeniach cz. 3 autorstwa Janiny Radej wydaną przez Wydawnictwo Preston Publishing.Jest to już trzecia książka z serii "Francuski w tłumaczeniach". Znajdziecie w niej zagadnienia gramatyczne na poziomie B1 - B2. Książka działa na takiej samej zasadzie ja poprzednie pozycje: tłumaczymy zdania na język francuski oraz porównujemy swoje zdanie z odpowiedziami, które umieszczone są obok naszych napisanych zdań.


Recenzje #7 - "Francuski w tłumaczeniach cz. 3" - okładka książki pt."Francuski w tłumaczeniach cz. 3" - Francuski przy kawie


W tej pozycji możecie natrafić na cenne wskazówki. Te z nich, które uważam za najważniejsze zaznaczyłam, pogrubiając dany rozdział w spisie treści.

Wprowadzenie
Zasady francuskiej wymowy i czytania:
1.La révision des temps | Powtórzenie czasów
2.Les structures Il/Elle est / C’est+l’adjectif épithète | Konstrukcje Il/Elle est + przymiotnik, c’est + przymiotnik (wyrażenia używane jako komentarz)
3.Les conjonctions que, parce que, pour | Spójniki że, ponieważ, żeby
4.Exprimer la cause. Les conjonctions puisque/comme etc. | Wyrażanie przyczyny. Spójniki ponieważ/skoro itd. (wyrażenia informujące o przyczynie)
5.Les conjonctions mais, ou, et, donc, or, ni, car et d’autres | Spójniki ale, lub, i, więc, otóż, ani, bo i inne
6.Le pronom relatif dont | Zaimek względny dont8
7.La structure C’est Jean… qui/que… | Konstrukcja typu To Jean…
8.Exprimer les questions au discours indirect | Wyrażanie pytań w mowie zależnej(przypomniene tworzenia pytań w mowie bezpośredniej)
9.L’expression du présent  | Sposoby wyrażania teraźniejszości (różne określenia pracy)
10.Exprimer la proximité de temps | Wyrażanie bliskiej odległości w czasie
11.Les verbes de déplacement | Czasowniki wyrażające zmianę miejsca(lista czasowników określających zmianę miejsca)
12.L’expression du futur. Le futur antérieur | Sposoby wyrażania przyszłości. Czas przyszły dokonany (wyrażenia określające przyszłość)
13.Les verbes avec deux compléments. L’ordre des pronoms  | Czasowniki z dwoma dopełnieniami. Kolejność zaimków
14.L’ordre et la place des pronoms compléments | Kolejność i miejsce zaimków dopełnieniowych
15.Le plus–que-parfait | Czas przeszły uprzedni
16.Les structures …ne… que…, il n’y a que... | Konstrukcje ...ne...que..., il n’y a que...
17.Les verbes suivis des prépositions pour, par, avec, sur, contre, après | Czasowniki z przyimkami pour, par, avec, sur, contre, après
18.Les pronoms relatifs composés | Zaimki względne złożone
19.L’emploi de ce qui, ce que, ce dont, où | Użycie ce qui, ce que, ce dont, où
20.Les verbes de mouvement | Czasowniki ruchu
21.L’emploi du pronom ça/cela | Użycie zaimka ça/cela
22.L’emploi du pronom on. La voix passive au présent  | Użycie zaimka on. Strona bierna w czasie teraźniejszym
23.L’emploi de l’infinitif | Użycie bezokolicznika
24.La structure faire + infinitif | Konstrukcja faire + bezokolicznik
25.Les structures avec les verbes laisser, trouver, rendre | Konstrukcje z czasownikami laisser, trouver, rendre
26.La formation du féminin des noms et des adjectifs épithètes | Tworzenie rodzaju żeńskiego rzeczownika i przymiotnika
- rzeczowniki, które są rodzaju żeńskiego w języku francuskim, natomiast w języku polskim są to rzeczowniki rodzaju męskiego,
-  rzeczowniki, które są rodzaju męskiego w języku francuskim, natomiast w języku polskim są to rzeczowniki rodzaju żeńskiego.
27.Les phrases conditionnelles du 2e type | Zdania warunkowe 2. typu
28.Les nombres | Liczby
29.Le subjonctif présent – il faut que… | Tryb łączący czasu teraźniejszego – trzeba, żeby
30.Le subjonctif après certains verbes | Tryb łączący po niektórych czasownikach
31.Le subjonctif présent – les constructions impersonnelles | Tryb łączący czasu teraźniejszego – konstrukcje bezosobowe
32.C’est… à faire, Il y a… aux divers temps | Zwroty c’est… à faire, il y a… w różnych czasach
33.Les pronoms possessifs le sien / le leur etc. | Zaimki rzeczowne dzierżawcze jego/jej/ich
34.Les expressions | Wyrażenia
35.Révision | Powtórzenie


Recenzje #7 - "Francuski w tłumaczeniach cz. 3" - przykładowa strona 1 - Francuski przy kawie


Nowością, która pojawia się w książce jest to, że przedstawione są pytania w dwojaki sposób: z inwersją i bez inwersji. Ułatwia to poznanie codziennego języka francuskiego. Dużą zaletą tej pozycji są powtórki czasów jak i całego materiału zawartego w tym podręczniku.


Recenzje #7 - "Francuski w tłumaczeniach cz. 3" - przykładowa strona 2 - Francuski przy kawie


W repetytorium znajdziecie ponad 1200 zdań do przetłumaczenia jak również płytę CD z ponad sześciogodzinnymi nagraniami. Ponadto zamieszczam link do nagrań przykładowych zdań

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz